หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
  ประวัติความเป็นมา
  ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา
  ข้อมูลและสถิติการเกษตร
  ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  การจัดการความรู้ (KM)
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร


คู่มือสำหรับประชาชน
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


++สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
จุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย

แบบคำร้องการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน ปี 60
ดาวน์โหลด


  ข่าวงานส่งเสริมการเกษตร  


กุมภาพันธ์ 2561
   
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการด้านการเกษตร
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหัวนา..
   
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อำเภอเขมราฐ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี ...
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพุัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าสู่ Smart Group..
   
วันที่ 6-8 กุมภาพันธื 2561 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง
นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรหลักสูตร
การปรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
ในภาคเกษตร ...
   
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
และให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
เงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ...
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร ณ ห้องประชุม
พระพิรุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลฯ...
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านครั้งที่
2/2561 ...
   
มกราคม 2561
   
วันที่ 30 มกราคม 2561 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา และ
น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และเป็นขวัญกำลังใจ ในการประกวด/คัดเลือเกษครกร
ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 สาขาพืชสวน...
   
วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ครั้งที่
2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ...
   
วันที่ 27 มกราคม 2561 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมกาเรกษตรชำนาญการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ต.หนองผือ
...
   
วันที่ 25 มกราคม 2561 นายสิรวิช เสนคำวงศ์
เกษตรอำเภอเขมราฐ ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 24 มกราคม 2561 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตาม
ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ต.แก้งเหนือ...
   
วันที่ 24 มกราคม 2561นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน ต.นาแวง ...
   
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ เขมราฐร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.1 ต.ขามป้อม...
   
วันที่ 16 มกราคม2561 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขามป้อม ...
   
วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมจัด นิทรรศการ และมหกรรม สร้างการรับรู้การ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.อุบลฯ...
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยประธาน ศดปช.เข้าร่วมเวทีเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด
...
   
วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ เข้าร่วมอบรมการวาดผังแปลง เกษตรกรรมในการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ...
   
วันที่ 9 มกราคม 2561 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอเขมราฐ ...
   
วันที่ 8 มกราคม 2561 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝึกอบรม
โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริระ ...
   
วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้่าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวฯ ...
   
ธันวาคม 2560
   
วันที่ 29 ธันววาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมยีดอก
พกปิ่นโต และร่วมปลูกต้นทานตะวัน บริเวณหน้าที่่
ว่าการอำเภอเขมราฐ ...
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2560สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
ให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุุงคุณภาพข้าวฯ ...
   
วันที่ 27 ธันวาคม 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1/2561ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม ...
   
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง และ
ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมจัดเวทีเสวนา
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด...
   
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่
ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ...
   
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ พร้อมอาสามัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัด
เตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่...
   
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเกษตรกรแกนนำ
ต.หนองนกทา เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร ณ จ.ยโสธร ...
   
วันที่ 19 ธัยวาคม 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมกาเรกษตรชำนาญการ ออกติดตาม
ให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเกษตร
แบบผสมผสาน ม.3 ต.ขามป้อม ...
   
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ให้การต้อนรับคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดอุบลราชธานี ...
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการ
บริหารจัดการเกษตแบบผสมผสาน พื้นที่ ต.เขมราฐ
...
   
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการ
บริหารจัดการเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ต.หัวนา
นาแวง และต.เขมราฐ ...
   
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
จัดประาชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2561ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ...
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 น.ส.ปิยวรรร บุญทา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของ
พระราชทานครั้งที่ 3 แก่จิตอาสาในพื้นที่อำเภอเขมราฐ
ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ...
   
พฤศจิกายน 2560
   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา และน.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา บ้านคำสง่า ต.หนองนกทา
...
   
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายสิรวิช เสนคำวงศ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาเกษตรกร
ผู้ปลูกโหระพาและดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม ณ บ้าน
หนองเมืองช่ม ต.นาแวง ...
   
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏืบัติการ ออกติดตาม
ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกษตกรผู้ปลูกผักดินทรีย์
ม.8 ต.หัวนา ...
   
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ผู้นำชุมชน เกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล
แก้งเหนือ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา ศพก.
แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสิรวิช เสนคำวงศ์
เกษตรอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต เทศบาลตำบลหัวนา ...
   
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นวส.
ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ม.แม่โจ ณ ม.8 ต.หัวนา...
   
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา และ
น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง พร้อมด้วยผู้นำเกษตรกร ร่วมกัน
วัดผลผลิตข้าวนาปี ณ หมู่ 10 ต.ขามป้อม...
   
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ พร้อมเกษตรกร ศพก.ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
และวัดผลผลิตข้าว ณ หมู่ 4 ต.หนองสิม...
   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และอาสา
สมัครตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นผักอินทรีย์ ...
   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม
เกษตรกรโครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสาน
เพื่อจัดเก็บข้อมูล IFPP ณ ศพก.แก้งเหนือ ...
   
ตุลาคม 2560
   
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ให้การต้อนรับคณะนิเทศงานและประเมิน
ผลการปฎิบัติราชการ ...
   
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 อำเภอเขมราฐ จัดประชุมคณะ
กรรมการระดับอำเภอเพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
เขมราฐ ...
     
     
     
     
     
     
     

 
 
   
  อ่านข่าวย้อนหลัง ......หน้า3 หน้า 2 หน้า 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

   นายสิรวิช เสนคำวงศ์ 

เกษตรอำเภอเขมราฐ

 Link ระบบสารสนเทศ


  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  ระบบ ศ02
  ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
(รต.)
  รายงานการระบาดศัตรูพืช
  วิสาหกิจชุมชน
  ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
  ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม การเกษตร

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน : นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ