++ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐขอให้เกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้
ปลูกข้าว ติดต่อขอรับใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2556/57
ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายสิรวิช เสนคำวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการใน ตำแหน่งเกษตรอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เขมราฐ ดำเนินการแจกใบรับรองเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เพื่อเข้าร่วม โครงการของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ตำบลขามป้อม อำเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


นายสิรวิช เสนคำวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตร อำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทน เกษตรกรประจำจุดรับจำนำข้าว และคณะกรรม การประเมินผลผลิตข้าวนาปีและมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2557/58

นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ สอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล ออก ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี

นายสิรวิช เสนคำวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแแหน่งเกษตร อำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ 5):: เนื้อหาทั้งหมด

:: มะนาวที่เกษตรกรนิยมปลูก

:: วิธีทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว


:: เทคนิคการปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตดี


:: KM ย้อนหลัง

:: การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

:: ความรู้เกี่ยวกับโรคใบจุดสีน้ำตาลในต้นข้าว


:: การเลี้ยงไส้เดือนเกษตรอำเภอเขมราฐ

 

 

 


 

หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลระบบ : นางสาวอาภรณ์ กำลังเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน