หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
  ประวัติความเป็นมา
  ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา
  ข้อมูลและสถิติการเกษตร
  ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  การจัดการความรู้ (KM)
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร


คู่มือสำหรับประชาชน
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


++สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 (พืชฤดูแล้ง) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
จุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย

  ข่าวงานส่งเสริมการเกษตร  


เมษายน 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ให้บริการพิมพ์
ข้อมูลรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับโครงการสวัสดิการ
แห่งรัฐ ปี 60 ...
   
วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัย
การผลิต พันธุ์พืช พันธุ์ปลา โครงการทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
...
   
วันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5 ประสาน สืบสานทฤษฎใหม่ถวายในหลวง
...
   
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ให้บริการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับโครงการสวัสดิการแห่งรับ
...
   
มีนาคม 2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัย
การผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน แก่กลุ่ม
เกษตรกรฯ ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ และ
ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์ครบวงจร ร่วมประชุมพิจารณาความ
ต้องการปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญ ...
   
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมออก
หน่วยบริการเกษตรกรด้านการเกษตร ในงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านนาแวง
ต.นาแวง ...
   
วันที่ 22 มีนาคม 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนารวมพลัง
บ้านหนองนกทา ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มและการเข้าสู่แหล่ง
ทุน ณ ศพก.ต.แก้งเหนือ ...
   
นที่ 22 มีนาคม 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ประชา
สัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ม.14 ต.หัวนา ...
วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัย
การผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน แก่กลุ่ม
เกษตรกรฯ ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ และ
ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์ครบวงจร ร่วมประชุมพิจารณาความ
ต้องการปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญ ...
   
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมออก
หน่วยบริการเกษตรกรด้านการเกษตร ในงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านนาแวง
ต.นาแวง ...
   
วันที่ 22 มีนาคม 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนารวมพลัง
บ้านหนองนกทา ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มและการเข้าสู่แหล่ง
ทุน ณ ศพก.ต.แก้งเหนือ ...
   
นที่ 22 มีนาคม 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ประชา
สัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ กิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ม.14 ต.หัวนา ...

วันที่ 22 มีนาคม 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ นวส.ปฏิบัติการ ประชา
สัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ กิจกรรม
การส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์ ณ ม.8 ต.หัวนา ...
   
วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่ม ครั้งที่ 3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
ณ ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ พร้อมหน่วยงาน
ภาคี จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ตัวแทนอาสาสมัครเกษตร เข้าร่วมอบรม
ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มระบบมาตรฐาน PGS ณ หอมประชุมศูนย์ศึกษา
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ...
   
วันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ให้บริกการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
มาคอยให้บริการ ...
   
วันที่ 8 มีนาคม 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา นวส.ชำนาญการ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ม.2 ต.ขามป้อม ...
   
วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขยายชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
จ.นครราชสีมา ...
 
กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เวทีที่ 2 กลุ่มสาหกิจชุมชน
ต.หนองนกทา และ ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา นวส.ชำนาญการ
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 ...
   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดกระบวน
การเรียนรู้กลุ่ม ครั้งที่ 2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรม
ยั่งยืน ...
   
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดอบรม
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ณ ต.หนองผือ ...
   
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ออกวัด ผลผลิตมันสำปะหลัง ต.หัวนา อ.เขมราฐ ...
   
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางนิ่มรวล จันทะปัญญา อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ต.หนองนกทา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้ หมู่บ้าน
พอเพียง สังคมพอเพียง ...
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจำเริญ ไชยวิเศษ อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้ หมู่บ้านพอเพียง สังคม
พอเพียง ...
   
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าทสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
ออกเยี่ยมเยียนสวนผักหวานป่าปองจันทร์ บ้านคำสง่านาอุดม
ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าาหน้าที่่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ขามป้อม
...
   
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอเภอเขมราฐ
เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคราแป้งแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกเมล่อน ต.เจียด ...
   
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี่้ยงนกกระทา ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ
ออกติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
เป็นเกษตรกรรมทางเลือก ...
 
มกราคม 2560
วันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่ม ครั้งที่ 1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
ณ บ้านหลักเขต ต.หนองนกทา ...
 
วันที่ 30 มกราคม 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา นวส.ชำนาญการ
ออกติดตามความพร่้อมเกาตรกรโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ...
   
วันที่ 30 มกราคม 2560 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ จัดกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ณ ศพก. ต.แก้งเหนือ
...
   
วันที่ 29 มกราคม 2560 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ นวส.ชำนาญการ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2560
ณ ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 28 มกราคม 2560 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ นวส.ชำนาญการ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ...
   
วันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็น
วิทยากรฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแลลดต้นทุนการผลิต
ข้าวหอมมะลิฯ ณ อ.กุดข้าวปุ้น ...
 
วันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็น
วิทยากรฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแลลดต้นทุนการผลิต
ข้าวหอมมะลิฯ ณ อ.กุดข้าวปุ้น ...
   
วันที่ 25 มกราคม 2560 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอเขมราฐ เข้า
ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2560
ณ อบจ.อุบลราชธานี ...
   
วันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดฝึกอบรม เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นุทนการผลิตข้าว
หอมมะลิฯ ณ ต.หนองนกทา ...
   
วันที่ 23 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ จัดฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว
หอมมะลิฯ ต.หนองผือ ...
   
วันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอเภอเขมราฐ จัดฝึกอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
...
   
วันที่ 20 มกราคม 2560 น.ส.ปิยวรรณ บุญทา นวส.ชำนาญการ ออก.ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ...
   
วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมพิธีเปิด
ศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...
   
วันที่ 13 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ออกเยี่ยมเยียน
ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ต.นาแวง ...
   
วันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ออก
เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด เกษตรกร
ต.ขามป้อม ..
.
   
  อ่านข่าวย้อนหลัง ...... หน้า 1

 

 

.

 

 


 

 

 

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

   นายสิรวิช เสนคำวงศ์ 

เกษตรอำเภอเขมราฐ

 Link ระบบสารสนเทศ


  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  ระบบ ศ02
  ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
(รต.)
  รายงานการระบาดศัตรูพืช
  วิสาหกิจชุมชน
  ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
  ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม การเกษตร

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน : นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ