หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
  ประวัติความเป็นมา
  ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา
  ข้อมูลและสถิติการเกษตร
  ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  การจัดการความรู้ (KM)
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร


คู่มือสำหรับประชาชน
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


++สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
จุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย

แบบคำร้องการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน ปี 60
ดาวน์โหลด


  ข่าวงานส่งเสริมการเกษตร  


สิงหาคม 2560
   
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
ต.เจียด ...
   
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
ต.ขามป้อม ...
   
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ ติดตาม
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ...
   
วันที่ 9 สิงหาคม2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี ติดตามนิเทศงาน ณ สำนักงานเกษตร อำเภอเขมราฐ ...
   
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการกลุ่ม ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ...
   
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ร่วมกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
ชุมชนหัวนา 2 ...
   
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ ร่วมกิจกรรมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
ชุมชนหัวนา 1 ...
   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ มอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มศักยภาพความ
เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตพิชเศรษฐกิจที่สำคัญ
...
   
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงาเนกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่4
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
...
   
กรกฎาคม 2560
   
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
...
   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการระดับชุมชน
และคณะกรรมการกลุ่ม โครงการ 9101 ร่วมประชุม
รับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำบัญชี ...
   
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสิรวิช เสนคำวงศ์
เกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมตรวจรับปัจจัยการผลิต
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
...
   
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ ...
   
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อฯ ...
   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสิรวิช เสนคำวงศ์ เกษตร
อำเภอเขมราฐ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่
4/2560 ...
   
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง พร้อม
ด้วย PGS อาสา ออกตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ตามระบบ
PGS ต.แก้งเหนือ ...
   
มิถุนายน 2560
   
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลขามป้อม ...
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อำเภอเขมราฐประชุมคณะ
ทำงานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปี 2559
ระดับอำเภอ ...
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ ประชุม
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 ...
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขมราฐ ประชุมชี้แจงเกษตรกรการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ปี 2560 ...
   
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลหัวนา ...
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลหนองสิม ...
   
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลนาแวง ...
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 น.ส.พิศมัย กิ่งวรรณ เข้าร่วม
ฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิ๔ีชีวิต ...
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ต.แห้งเหนือ ...
   
พฤษภาคม 2560
   
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 เกษตรกรกลุ่มผักอินทรีย์
ต.หัวนา อ.เขมราฐ ศึกษาดูงาน ตามกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร ณ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มหาสารคาม ...
   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อำเภอเขมราฐ จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการ
ผลิตใหม่ ณ ศพก.ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขมราฐ จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบล
แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ...
   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อำเภอเขมราฐ จัดอบรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตไม้ผล GAP ...
   
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ และ น.ส.รุ่งลัดดา บุญทรง เยี่ยมเยียนและติดตาม การดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนสมบูรณ์ ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมกับสำนัก งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึอกบรมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการ เกษตรแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ ...
   
     
     
     
     
     
     
     

 
 
   
  อ่านข่าวย้อนหลัง ...... หน้า 2 หน้า 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

   นายสิรวิช เสนคำวงศ์ 

เกษตรอำเภอเขมราฐ

 Link ระบบสารสนเทศ


  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  ระบบ ศ02
  ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
(รต.)
  รายงานการระบาดศัตรูพืช
  วิสาหกิจชุมชน
  ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
  ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม การเกษตร

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน : นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ