หน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้าง
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์
 
  วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
  ประวัติความเป็นมา
  ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา
  ข้อมูลและสถิติการเกษตร
  ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  การจัดการความรู้ (KM)
  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร


คู่มือสำหรับประชาชน
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณี
เกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้น
ทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


++สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 (พืชฤดูแล้ง) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ
จุดที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย

  ข่าวงานส่งเสริมการเกษตร  


พฤษภาคม 2560
   
   
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ และ น.ส.รุ่งลัดดา
บุญทรง เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนสมบูรณ์ ต.แก้งเหนือ ...
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ร่วมกับสำนัก
งานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดฝึอกบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการ
เกษตรแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ ...
   

 
 
   
  อ่านข่าวย้อนหลัง ...... หน้า 2 หน้า 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

   นายสิรวิช เสนคำวงศ์ 

เกษตรอำเภอเขมราฐ

 Link ระบบสารสนเทศ


  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  ระบบ ศ02
  ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร
(รต.)
  รายงานการระบาดศัตรูพืช
  วิสาหกิจชุมชน
  ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
เกษตรกร
  ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม การเกษตร

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน : นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ