++ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
นำสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) มาปรับปรุงข้อมูล ปี 2558
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นายสิรวิช  เสนคำวงศ์ ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอเขมราฐ
ดำเนินการจัดเวทีชุมชภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้งเพื่อชี้แจงรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำใน
ชุมชนและคณะกรรมการบริหาร ศบกต.
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่   25 - 28  กันยายน  2558นายสิรวิช เสนคำวงศ์ เกษตร อำเภอเขมราฐ
ดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการขยาย
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการ ภาครัฐโดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านรายได้ หนี้สินและเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรของเกษตร
กรแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)


นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง ตำแหน่ง นักวิชากา
รส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและการ
สื่อสารข้อมูลส่งเสริมการเกษตร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โดยอาจารย์อรทัย วัฒนะสมศรี และคณะนายสมาน  แสงพรหม  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  นางนิภาพร  เสงี่ยมศักดิ์  เจ้าหน้าที่เคหกิจ
และนางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง ผู้รับผิดชอบ ตำบล
ขามป้อม ออกเยี่ยมกลุ่มและมอบพันธุ์ปลาดุกแก
่กลุ่มยุวเกษตรกร
:: เนื้อหาทั้งหมด

:: มะนาวที่เกษตรกรนิยมปลูก

:: วิธีทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว


:: เทคนิคการปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตดี


:: KM ย้อนหลัง

:: การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

:: ความรู้เกี่ยวกับโรคใบจุดสีน้ำตาลในต้นข้าว


:: การเลี้ยงไส้เดือน


ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายสิรวิช เสนคำวงศ์

เกษตรอำเภอเขมราฐ


 

 

 


 

หน้าแรก | แนะนำ |อัตรากำลัง |โครงสร้าง |ติดต่อเรา
สำนักงานอำเภอเขมราฐ
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทร.& โทรสาร 045-491254 Email : khemarat@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน : นางสาวรสรินทร์ พรมหล่อ เจ้าพนักงานธุรการ